PROVINCIAAL BLADBeschikking Wet natuurbescherming, Spui, Nieuwdorp en Spuiplein te Middelharnis

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden van een woning en bijgebouwen en de bouw van 23 nieuwbouwwoningen en parkeerplaatsen. De locatie betreft Spui, Nieuwdorp en Spuiplein te Middelharnis.BezwaarDe beschikking is op 23 februari 2024 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 5 april 2024 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 01085219. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Middelharnis. Bekijk alle Bekendmakingen Middelharnis in .

https://middelharniskrant.nl/bekendmakingen-middelharnis/

Deel dit bericht:

Redactie Middelharniskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Middelharniskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Middelharnis.

Gerelateerde berichten