Ontwerpbestemmingsplan ‘Menheerse Erf Middelharnis'

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 20 december 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage wordt gelegd: -het ontwerpbestemmingsplan 'Menheerse Erf Middelharnis' -het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder Menheerse Erf Middelharnis  Daarnaast maken burgemeester en wethouders als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. In het kader van het ontwerpbestemmingsplan ‘Menheerse Erf Middelharnis’ is een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17 Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor het initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.  Waar gaat het bestemmingsplan over? In nauwe samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee wil HD Projectrealisatie B.V. een aantrekkelijk en toekomstgericht woongebied realiseren tussen de Rottenburgseweg en Zuidelijke Randweg in Middelharnis: het Menheerse Erf. Het betreft een gebiedsontwikkeling waarin wonen, zorg en welzijn centraal staan. Het indicatieve bouwprogramma gaat uit van 280 eenheden: 35 grondgebonden woningen, 187 appartementen en 58 zorgeenheden (24-uurszorg). Om goed in te kunnen spelen op de actuele marktvraag is enige flexibiliteit gewenst. Het bestemmingsplan maakt daarom 10% extra woningen en zorgeenheden mogelijk. Bij de woningen gaat het om koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen, waaronder ook sociale huurwoningen. Groen, water en ontmoetingsruimte krijgen een belangrijke plek in de buitenruimte. Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 'Middelharnis'. Om die reden is aanpassing van de bestemmingsregeling noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan biedt een passende juridisch-planologische regeling voor de beoogde ontwikkeling en voorziet in de daarvoor benodigde onderbouwing met de daarbij behorende onderzoeken. In januari volgt er nog een informatieavond over dit plan, hier kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien. Meer informatie volgt binnenkort. IMRO-codering: NL.IMRO.1924.MDHMenheerseErf-BP20 Referentienummer: Z -22-142208  Waar gaat het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder over? Uit akoestisch onderzoek d.d. 13 november 2023 (bijlage 15 van het ontwerpbestemmingsplan), blijkt dat ten gevolge van de Doetinchemsestraat, Zuidelijke Randweg en Rottenburgseweg de geluidbelasting op verschillende woningen in het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschrijdt. De hoogst berekende geluidbelasting is 60 dB voor de Zuidelijke Randweg, 58 dB voor de Doetinchemsestraat en 49 dB voor de Rottenburgseweg (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Voorbereidingsbeslissing Het m.e.r. beoordelingsbesluit wordt beschouwd als een voorbereidingsbeslissing op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht. Daarom staat tegen dit besluit geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien. Belanghebbenden kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van het bestemmingsplan voor dit project.  Hoe kunt u het bestemmingsplan en de overige documenten bekijken? U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten , het ontwerpbesluit hogere waarden en het beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie inzien vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024. Ze staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat door de indiener van de mondelinge zienswijze wordt ondertekend. Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder. Een schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt dat door de indiener van de mondelinge zienswijze wordt ondertekend.  Vervolg Ingekomen zienswijzen worden (in verband met privacy geanonimiseerd) samengevat in een ‘Nota van zienswijzen’. In deze nota staat ook de reactie van de gemeente op de zienswijzen, én of de zienswijzen al dan niet leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde Wet geluidhinder. Het college stelt het besluit hogere waarde Wet geluidhinder en de nota van zienswijzen die daarbij hoort vast. Het bestemmingsplan en de Nota van Zienswijzen die daarbij hoort, worden door het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling aangeboden aan de raad. Indieners van zienswijzen ontvangen na het collegebesluit een brief met daarin de reactie op de zienswijzen en de nota. De Nota van Zienswijzen wordt ook gepubliceerd bij de stukken op de raadsagenda onder de raadsagendapunten. Deze kunt u een aantal dagen voor de raadsvergadering waarin de vaststelling van het bestemmingsplan geagendeerd is, inzien. Na de raadsvergadering informeren wij u over het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan vastgesteld is, volgt daarvan een bekendmaking in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. In de bekendmaking staat waar het bestemmingsplan over gaat, waar en wanneer het ter inzage ligt en hoe daartegen in beroep gegaan kan worden. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Middelharnis. Bekijk alle Bekendmakingen Middelharnis in .

https://middelharniskrant.nl/bekendmakingen-middelharnis/

Deel dit bericht:

Redactie Middelharniskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Middelharniskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Middelharnis.

Gerelateerde berichten